HomeUncategorized

Email Chăm Sóc Khách Hàng Mà Mình Đang Dùng

Like Tweet Pin it Share Share Email

Đây là tất cả những email chăm sóc cho khách hàng của mình. Mọi thứ đều rõ ràng chi tiết và lịch sự đối với khách hàng. Bạn có thể dùng cho cửa hàng của bạn hoặc tham khảo làm mẫu cho bạn.

Tiêu chí làm hài lòng khách hàng của mình là lịch sự và tử tế đối với họ:

  • Hoàn trả hoặc đổi trả mới 100% không cần lí do.
  • Luôn dùng văn phong Dear lịch sự và cám ơn và xin lỗi.
  • Phản hồi nhanh và ngay lập tức khi nhận được email của khách hàng.
  • Nếu hoàn tiền thì hoàn 100% kể cả tiền ship cho khách hàng luôn.

 

Mình làm 2 cột bạn chỉ copy cột bên trái để gưi khách hàng thôi nha. Dấu ### thì bạn thay thành tên khách hàng và mã tracking. Bạn cứ đọc nội dung và thay thế phần ### cho phù hợp nhé.

Còn cột bên phải mình dịch tương đối ra cho bạn nào không rành tiếng anh đỡ mất công google dịch cho dễ hiểu để dễ áp dụng.

Contents

Trả lời câu hỏi chung chung của khách hàng

Dear ####,
Thank you for your response. I have checked the status of your order received the product.
Double check with family members or neighbors. Maybe they took your product.
After checking, if still not found, please let me know. I will find an alternative solution for you. Waiting for your response.
#### thân mến,
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn. Tôi đã kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn đã nhận được sản phẩm.
Kiểm tra kỹ với các thành viên gia đình hoặc hàng xóm. Có thể họ đã lấy sản phẩm của bạn.
Sau khi kiểm tra, nếu vẫn không tìm thấy, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi sẽ tìm một giải pháp thay thế cho bạn. Mong đợi phản hồi của bạn.
Dear ####,
Thank you for your response. Normally it will take 5-7 days from the date of order.
So please wait patiently.
The tracking code you can track here:
#### thân mến,
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn. Thông thường sẽ mất từ 5-7 ngày kể từ ngày đặt hàng.
Vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Mã theo dõi bạn có thể theo dõi tại đây:
Dear ####,
I have checked order ##### and it seems to display the pre-transit stage.
The tracking information does not always reflect the up-to-date status correctly so the order might already be in transit, but as it has not been scanned at the next facility yet, there are no tracking updates.
We kindly ask you to allow 3 more business days for the next tracking update to appear, and if it still not there, please get back to us.
In the meantime, if you have any other questions, please let me know.
#### thân mến,
Tôi đã kiểm tra đơn hàng ##### và nó dường như hiển thị giai đoạn trước khi vận chuyển.
Thông tin theo dõi không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác trạng thái cập nhật, vì vậy đơn hàng có thể đã được chuyển đi, nhưng vì đơn hàng chưa được quét tại cơ sở tiếp theo nên không có cập nhật theo dõi.
Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn cho phép thêm 3 ngày làm việc để bản cập nhật theo dõi tiếp theo xuất hiện và nếu bản cập nhật này vẫn không xuất hiện, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.
Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng cho tôi biết.

Thay thế đơn hàng hoặc refund cho khách khi quá 7 ngày ship hoặc mất tracking.

Dear ####,

I hope you are doing well today!

Upon investigation of the order, tracking indicated that the order was only in its pre-shipping state and since it was more than 7 business days old, unfortunately, the package must be treated as lost.

I'm sorry that this was the case this time.

To resolve this issue for you, we can arrange a replacement order or refund the order depending on your needs.

Let me know which option suits you best!

#### thân mến,

Tôi hy vọng bạn đang làm tốt ngày hôm nay!

Khi điều tra đơn đặt hàng, theo dõi chỉ ra rằng đơn đặt hàng chỉ ở trạng thái trước khi vận chuyển và vì nó đã hơn 7 ngày làm việc, thật không may, gói hàng phải được coi là bị mất.

Tôi xin lỗi vì đây là trường hợp lần này.

Để giải quyết vấn đề này cho bạn, chúng tôi có thể sắp xếp một đơn đặt hàng thay thế hoặc hoàn lại tiền cho đơn đặt hàng tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Hãy cho tôi biết lựa chọn nào phù hợp với bạn nhất!”

Dear ####,
Thank you for your response. If you still do not receive the product, do you want me to send you another product?
Or you want a refund.
Waiting for your response.
#### thân mến,
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn. Nếu bạn vẫn không nhận được sản phẩm, bạn có muốn tôi gửi cho bạn sản phẩm khác không?
Hoặc bạn muốn hoàn lại tiền.
Mong đợi phản hồi của bạn.
Dear ####,
Thank you for your email, I will change the size L for you. If you need any other help let me know.
I am always here to help you.
#### thân mến,
Cảm ơn bạn đã gửi email, mình sẽ đổi size L cho bạn. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào khác, hãy cho tôi biết.
Tôi luôn ở đây để giúp bạn.
Dear ####,
Thank you for your response. I have sent the replacement product according to your request.
Please wait patiently 5-7 days.
Because it is a replacement product, it will not automatically update the tracking code.
If you need any other information let me know. I am always here to help you.
#### thân mến,
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn. Tôi đã gửi sản phẩm thay thế theo yêu cầu của bạn.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi 5-7 ngày.
Vì là hàng thay thế nên sẽ không tự động cập nhật mã theo dõi.
Nếu bạn cần bất kỳ thông tin khác cho tôi biết. Tôi luôn ở đây để giúp bạn.
Dear ####,
I have refunded the product to you. Please check paypal. If you need any other help let me know.
#### thân mến,
Tôi đã hoàn trả tiền sản phẩm cho bạn. Vui lòng kiểm tra paypal. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào khác, hãy cho tôi biết.

Thông báo sản phẩm bị hết hàng cho khách

Dear ####,
Thank you for ordering products on our website. The product you ordered is out of stock.
Would you like to exchange for a similar product? You can see pictures of similar products below.
Waiting for your response.
#### thân mến,
Cảm ơn bạn đã đặt hàng sản phẩm trên trang web của chúng tôi. Sản phẩm bạn đặt đã hết hàng.
Bạn có muốn đổi lấy một sản phẩm tương tự không? Bạn có thể xem hình ảnh các sản phẩm tương tự bên dưới.
Mong đợi phản hồi của bạn.

 

Hi vọng những gì vu2day chia sẻ có ích đối với bạn và mình cũng muốn kết nối và học hỏi lại từ bạn nhiều kinh nghiệm khác.

 

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *